Strona główna >  Komentarze do prawa >  Odpady komunalne – definicje
Odpady komunalne – definicje 01.08.2007


Pojęcie odpadu komunalnego zostało wprowadzone do naszego ustawodawstwa 1 stycznia 1997 r. z chwilą wejścia w życie Ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję tę powtórzono następnie w ustawie o odpadach z 1997 r. Uznawano to za istotne uzupełnienie wcześniejszej regulacji i likwidację dotkliwej w praktyce luki prawnej.
Kryterium uznania danego odpadu za komunalny stanowiło zawsze miejsce jego pochodzenia. Były to przede wszystkim odpady pochodzące z gospodarstw domowych, a także powstałe w tzw. obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności (urzędy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły, placówki oświatowe i kulturalno-oświatowe oraz jednostki więziennictwa, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich), które zostały określone poprzez podanie przykładów w odrębnej definicji. Nie było to wyliczenie pełne, co powodowało rozbieżne interpretacje. Bez wątpliwości do takich obiektów należały także teatry, kina, sklepy, zakłady gastronomiczne i inne placówki pełniące funkcje obsługi ludności, sporne jednak mogłoby być zakwalifikowanie stołówki czy biura w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pierwotnie (do 15 kwietnia 2000 r.) odpad komunalny mógł być jednocześnie odpadem niebezpiecznym.
Nowela z marca 2000 r. przyniosła istotne uzupełnienia i zmiany w definicji odpadu komunalnego. Kwestią pierwszą było rozszerzenie katalogu miejsc powstawania odpadów komunalnych o pomieszczenia biurowe i socjalne w obiektach nie służących użyteczności publicznej lub obsłudze mieszkańców. Za najważniejsze jednak należało uznać całkowite rozdzielenie odpadów komunalnych i niebezpiecznych (odpad niebezpieczny nigdy nie mógł być odpadem komunalnym). Było to rozwiązanie co najmniej nieprzemyślane – zakładało bowiem istnienie skutecznego systemu segregacji odpadów. W rzeczywistości w masie odpadów komunalnych zawsze były obecne odpady niebezpieczne.
Nowa definicja odpadu
Kolejne zmiany nastąpiły wraz z przyjęciem ustawy z 2001 r. o odpadach, która definiuje odpady komunalne jako: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Pierwszym kryterium wyróżnienia odpadu komunalnego jest miejsce jego pochodzenia. W rzeczywistości jest to pozór, bowiem nie ulega wątpliwości, że rozumieć przez to należy odpady powstałe w wyniku normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego – co w istocie przesądza o ich składzie. Ustawodawca dopuścił jednak sytuację, w której wśród takich odpadów znaleźć się mogą także odpady niebezpieczne. W przypadku powstania odpadów poza gospodarstwem domowym o uznaniu ich za komunalne decyduje ocena podobieństwa oraz jednoczesny brak wystąpienia odpadów niebezpiecznych. Przyjąć należy, że ocena taka musi być przynajmniej w części oceną subiektywną (podobnie jak ocena czy dana substancja lub przedmiot jest w ogóle odpadem). Dokonuje jej pierwszy posiadacz odpadu (wytwórca).


dr Jan Jerzmański, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Wrocław – Kraków – Toruń


Więcej czytaj Przegląd Komunalny 8/2006 str 25

 Powrót      Drukuj      Wyślij znajomemu    
blog comments powered by Disqus

Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.