Vademecum Odpadów
wyszukiwarka kody odpadów ankieta - zgłoszenie
Nazwa firmy: EKO-ZEC Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Adres: ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
Telefon: (61) 8211301
Faks: (61) 8211413
Email: ekozec@sylaba.poznan.pl
WWW: www.eko-zec.com.pl

Rodzaj prowadzonej działalności:
Recykling innych odpadów niebezpiecznych, przemysłowych
Recykling odpadów budowlanych

Kody odbieranych odpadów:
01 04 09Odpadowe piaski i iły
10 10 99Inne niewymienione odpady
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 80Odpady z produkcji cementu
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
Strona główna | Abrys | Kontakt © by Abrys Sp. z o.o.